نام ونام خانوادگی: علیرضا ستاری مراجل
سمت: مدیر عامل
مدرک تحصیلی: کارشناسی مکانیک
  نام ونام خانوادگی: الهویردی کریم زاده
سمت: رئیس هیت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی برق
طاهر سروری مهرآباد نام ونام خانوادگی: طاهر سروری مهرآباد
سمت: عضو هیئت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی