نام و نام خانوادگی سمت و مسئولیت در کارهای اجرائی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
علیرضا ستاری مدیر عامل لیسانس مکانیک-سیالات
الهویردی کریم زاده رئیس هیئت مدیره لیسانس برق - قدرت
طاهر سروری مدیر امور مالی لیسانس مدیریت دولتی
احمد فرضی حسابدار فوق لیسانس حسابداری
معصومه جدیدی کارشناس انفورماتیک لیسانس کامپیوتر
فرزین شیخلو کارشناس برق قدرت لیسانس برق - قدرت
حسین باقری کارشناس دفتر فنی فوق لیسانس برق مخابرات
یعقوب رحیمی تکنسین برق فوق دیپلم الکترونیک
محمد اسدی تاسیسات دیپلم مکانیک
مهدی منصوری کارشناس دفتر فنی فوق لیسانس برق
نیر مرادیان کارشناس دفتر فنی فوق لیسانس برق - الکترونیک