نام و نام خانوادگی سمت و مسئولیت در کارهای اجرائی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
علیرضا ستاری مدیر عامل لیسانس مکانیک-سیالات
الهویردی کریم زاده رئیس هیئت مدیره لیسانس برق - قدرت
طاهر سروری مدیر امور مالی لیسانس مدیریت دولتی
احمد فرضی حسابدار فوق لیسانس حسابداری
معصومه جدیدی کارشناس انفورماتیک لیسانس کامپیوتر
مجتبی رزمی سرپرشت کارگاه فوق لیسانس برق مخابرات
فرزین شیخلو کارشناس برق قدرت لیسانس برق - قدرت
عباس نجاتی کنترل پروژه لیسانس صنایع
حسین باقری کارشناس دفتر فنی فوق لیسانس برق مخابرات
یعقوب رحیمی تکنسین برق فوق دیپلم الکترونیک
محمد اسدی تاسیسات دیپلم مکانیک
رامتين زرگري افشار مدير پروژه فوق لیسانس برق الكترونيك
مهدی منصوری کارشناس دفتر فنی فوق لیسانس برق
بهنام گوهری کارشناس دفتر فنی لیسانس برق - قدرت
نیر مرادیان کارشناس دفتر فنی فوق لیسانس برق - الکترونیک