آگهی های استخدامی در بخش مکانیک:

چنانچه در زمینه مکانیک تمایل به همکاری با شرکت توان برق آذربایجان را دارید جهت تکمیل فرم همکاری لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

فرم تکمیل مشخصات

 

آگهی های استخدامی در بخش برق:

چنانچه در رشته های مرتبط با برق تمایل به همکاری با شرکت توان برق آذربایجان را دارید جهت تکمیل فرم همکاری لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

فرم تکمیل مشخصات

 

آگهی های استخدامی در سایر بخش:

چنانچه در سایر زمینه تمایل به همکاری با شرکت توان برق آذربایجان را دارید جهت تکمیل فرم همکاری لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

فرم تکمیل مشخصات